A-TAX NEDİR?

“Denetimde Yeni Bir Süreç”

“Kendi Kendine Çalışabilen ve Raporlayabilen Bir Denetim Yazılımı”

e-Defter üzerinde herhangi bir dışsal yardıma veya müdahaleye ihtiyaç duymadan;

 • Verileri toplayacak, tasnif edecek, işleyecek,
 • Bunları vergi, muhasebe, TTK, MASAK vb. mevzuat tabanında oluşturulmuş kural denetimlerinden geçirecek,
 • Elde edilen sonuçları raporlayacak,
 • Sonuçları değerlendirip e-Defter sahibini yönlendirecek

bir elektronik denetim programıdır.

Kısaca, günümüzde manuel olarak gerçekleştirilen (veri toplama, işleme, derleme, analiz etme ve raporlama gibi) birçok denetim aşamasını ortadan kaldırarak, bunların hepsini tek aşamada hızlı bir şekilde gerçekleştiren bir yazılımdır.

En İyi Denetim,
Öz Denetimdir!

elektronik denetimin faydaları

Atax Elektronik Denetim Programı Kullanıcı Dostu Bir Yazılımdır!

Riskleri Önler

Riskleri Önler

İşletme hesaplarının muhasebe ilke ve kurallarıyla vergi mevzuatına uyumunu sağlayarak ileride doğması muhtemel riskleri azaltacaktır.

Vergisel Fırsatlar Sunar

Vergisel Fırsatlar Sunar

İhmal edilen veya farkına varılmayan vergi indirim, istisna ve muafiyetler ile diğer ayrıcalıklar konusunda işletmeyi veya meslek mensubunu bilgilendirecektir!

Hukuka Uygunluk

Hukuka Uygunluk

Sadece vergi ve muhasebeyle ilgili konularda değil diğer hukuki düzenlemelerin (TTK, Borçlar Kanunu, MASAK vb.) öngördüğü doğrultularda da bilgilendirme ve yönlendirme yapacaktır.

Tam Denetim, Hızlı Denetim

Tam Denetim, Hızlı Denetim

A-Tax içerdiği kurallar kapsamında işletmenin tüm hesaplarını kontrol edecek ve bu manada tam denetim yapılabilecektir. Uzman bir personelin aylarca vakit harcayarak manuel olarak yapabileceği tespitler, A-Tax sayesinde son derece hızlı yapılabilecektir.

Finansal Raporlama Yapar

Finansal Raporlama Yapar

Sistem üreteceği muhtelif rasyolar aracılığıyla; işletmenin finansal durumunu raporlar ve işletme yönetiminin kullanımına sunacaktır.

Mekan ve Zaman Kısıtı Olmaksızın Denetim

Mekan ve Zaman Kısıtı Olmaksızın Denetim

İşletme yöneticileri veya meslek mensubu istedikleri zaman, diledikleri yerde hesaplarını elektronik ortamda denetleyebilecek ve raporlayabileceklerdir.

Otomatik Öz Denetim

Otomatik Öz Denetim

Sistemden herhangi uzman (denetçi, muhasebe yetkilisi vb.) personele ihtiyaç olmadan yararlanılabilecek ve denetim raporu alınabilecektir.

Maliyet Tasarrufu Sağlar

Maliyet Tasarrufu Sağlar

Geleneksel denetim hizmeti alımına kıyasla çok daha ekonomik ve verimlidir. Herhangi bir personel istihdamını gerektirmez.

Güvenli Denetim

Güvenli Denetim

A-Tax doğrudan işletme yetkilisi veya sözleşmeli meslek mensubu tarafından kullanılmakta, e-Defter sistem tarafından saklanmamakta, "https Güvenlik Protokolü" uygulanmakta, sistem Türk Telekom'un yurt içi sunucularında tutulmakta böylece güvenlik riski en aza indirilmektedir.

atax elektonik denetim programı nasıl çalışır?

1.

Abone Olma

A-Tax web portali üzerinden istenen bilgiler girilerek abonelik işlemleri tesis edilmelidir.

2.

E-Defter Yükleme

İncelemeye tabi tutulacak döneme ait e-Defterler (yevmiye defterleri) seçilerek web portal üzerinden sisteme yüklenmelidir.

3.

Sistem Ön Kontrolü

Sisteme yüklenen e-Defterler program tarafından ön kontrolden geçirilerek, eksik defter girilmesi veya yanlış defter girilmesi gibi hataların düzeltilmesi sağlanır.

4.

Analiz

Yüklenen e-Defterler A-Tax tarafından, binlerce sayfalık mevzuattan süzülerek hazırlanan iş kuralları çerçevesinde analiz edilir ve tespitler somutlaştırılır.

5.

Raporlama

Analiz neticesinde tespit edilen hususlar raporlanır ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilendirilerek gerekli hallerde uygulayabileceği alternatifler sunulur.

6.

İşletmenin Rapor Kontrolü

İşletme yetkilisi (muhasebe yetkilisi, SMMM, YMM, denetçi vb.) A-Tax tarafından raporlanan hususları gözden geçirir, sorumlu yöneticiyle irtibata geçerek hangi hususlarda düzeltme yapılacağına karar verilir.

7.

Kayıtlarını Düzeltmesi

İşletme yetkilisi (muhasebe yetkilisi, SMMM, YMM, denetçi vb.) düzeltilmesine karar verilen kayıtlar için gerekli düzeltme işlemlerini yapar, eksiklikleri tamamlar.

8.

Analiz Tekrarı

Düzeltilmiş ve eksikleri tamamlanmış olan e-Defterler web portal üzerinden sisteme tekrar yüklenerek analize tabi tutulur.

9.

Berat Alınması

Düzeltilecek bir hususun kalmaması durumunda berat alınması amacıyla GİB in sistemine girilebilecektir.

a-tax neleri kontrol edecek?

A-Tax, e-Defter kayıtlarının; ticari işletmelerin tabi olduğu mali alanı düzenleyen vergi mevzuatı, muhasebe ilke ve kuralları, diğer hukuki düzenlemelerle, e-Defterin tabi olduğu teknik kuralların belirlendiği kılavuzlara uygunluğunu kontrol etmektedir. Kontrole esas düzenlemeler şunlardır:
Vergi Mevzuatı

VUK, GV, KV, KDV ve ÖTV Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi vb. (Kanun, BKK/CK, Genel Tebliğ vb.)

Muhasebe İlke ve Kuralları

TDHP

Türk Ticaret Kanunu

Sermaye taahhüdü, borca batıklık vb.

Diğer Kurallar

Borçlar Kanunu, 6183 sk., MASAK vb.

Rasyo Analizi
Teknik Kılavuz Kuralları

E-DENETİM NEDİR?

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeler ışığında gelir idaresi (GİB); ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama, elektronik ortamda denetim alt yapısını oluşturma, kâğıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan maliyetleri azaltma, belgelerde standart formatı oluşturma, mükelleflerin işlem yapma hızını artırma, mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ve kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, yasal mali belgelerin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin idari düzenlemeler yapmıştır. Bu alanda son yıllardaki en önemli gelişmeler biri de e-Defter uygulamasının hayata geçirilmiş olmasıdır.

Elektronik Defter (e-Defter); Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin idari düzenlemelerle belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür (GİB).

e-Defter kapsamına giren mükelleflerin aylık olarak oluşturdukları e-Defteri ya ilgili ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ya da geçici vergi beyannamelerini verme süreleri (üç aylık süreyi takip eden ikinci ayın onbeşine kadar) içerisinde, mali mühürle değiştirilemez hale getirdikten sonra GİB in sitesinden berat alarak onaylatmaları gerekmektedir. Böylece söz konusu defterler bir daha üzerlerinde değişiklik yapılamaz hale gelmektedir. Defterlerin bir örneği de ya mükellefin anlaşmalı olduğu entegratör firmada ya da GİB nın bilgi işlem sistemlerinde 10 yılı boyunca muhafaza edilecek ve gelir idaresi/denetim elemanları ihtiyaç duyarsa mükelleften veya entegratör firmadan defterleri temin edebilecektir.

Bugüne kadar GİB tarafından, e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup saklama hizmeti yalnızca GİB tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. 2020 ve 2021 dönemlerine ilişkin e-Defterlerin GİB in Bilgi İşlem Sistemine nasıl aktarılacağına ilişkin duyurular “edefter.gov.tr” internet adresinden yapılmaktadır.

Kapsama giren mükellefler tuttukları e-Defterleri, saklama hizmeti veren özel entegratörler ise sistemlerindeki e-Defterleri yetkili birimler (denetim elemanı, vergi dairesi vb.) tarafından istenildiğinde ibraz etmek üzere 10 yıl boyunca muhafaza etmek zorundadırlar. Devamını Oku

Teknolojinin geldiği aşama itibariyle ülkemizde, küçük büyük fark etmeksizin işletmelerin tamamı muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmaktadırlar. Bu kayıtların denetimi denetçiler tarafından çoğunlukla geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Denetimlerde verinin hazırlanması, işlenmesi, denetim usullerinin uygulanması ve raporlanması çoğunlukla denetçi (veya meslek mensupları) tarafından manuel olarak yapılmaktadır.

Oysa modern bir denetim programından beklenen, denetim süreçlerini baştan sona elektronik ortama taşıması ve herhangi bir uzman müdahalesine ihtiyaç duymadan direkt olarak çalışarak, işletme sahip ve yönetimlerine raporlama yapabilmesidir.

Çok genel bir tanımlama ile elektronik denetim (e-Denetim), denetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Günümüzde geleneksel denetim sürecinin veri girişi, veri toplama ve derleme, listeleme, analiz etme ve raporlama gibi aşamalarının bir kısmı elektronik ortama taşınabilmiş olsa da henüz özellikle analiz ve raporlama aşamalarını tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilen bir çalışma bulunmamaktadır.

e-Defter tutan mükellefler açısından faydalı bir e-Denetim programının en azından aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 • Tamamen e-Defter verileri üzerinden çalışmalı.
 • Uzman personele ihtiyaç olmadan denetim faaliyeti icra edebilmeli.
 • Uzman personele ihtiyaç duyulmadan raporlama yapabilmeli.
 • Veri girişi, veri toplama ve derleme, analiz ve raporlama gibi uzun sürede gerçekleştirilebilen denetim süreçlerini tek aşamada, hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmeli.

A-Tax, vergi ve muhasebe denetimi alanında, tüm bu denetim aşamalarını birleştirerek eş zamanlı olarak çok kısa bir sürede gerçekleştirebilen ve kullanıma hazır rapor sunabilen bir e-Denetim programıdır. A-Tax, e-Defterler üzerinden yaptığı elektronik denetimle öncelikle mükelleflerin muhtemel risklerini öğrenerek hatalarını gidermesini ve atladığı vergisel fırsatlar varsa bunları değerlendirebilmesini amaçlamaktadır.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak GİB ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) da vergi denetimlerine yönelik elektronik denetim projelerini hayata geçirmişlerdir. Bu bağlamda zaman içerisinde VEDOP, e-VDO, MERAK, KDVİRA, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi, elektronik yoklama, VDK-RAS (VDK-Risk Analiz Sistemi) ve VDK-VEDAS (Vergi Denetim Analiz Sistemi ) gibi çok sayıda elektronik vergi uygulaması ve e-Denetim çalışması yapılmış ve uygulanmıştır. GİB ve VDK son yıllarda özellikle e-Fatura ve e-Defter uygulamaları üzerinden elektronik denetim yapabilmek amacıyla yoğun bir çaba içerisindedir.

Vergi incelemelerinin mükellefler tarafından üretilen e-defter, e-fatura, kayıt saklama verileri gibi elektronik veriler kullanılarak daha etkin ve kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla VDK bünyesinde Vergi Denetim Analiz Sistemi (VDK-VEDAS) adı altında bir e-Denetim analiz sistemi geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde elektronik vergi denetimi yapılmaktadır.

e-Denetim altyapısının ve VDK-VEDAS yazılımının geliştirilebilmesi amacıyla e-Denetim teknikleri kullanılarak tamamlanabilecek vergi incelemeleri planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. VDK-VEDAS yazılımına bütün Vergi Müfettişleri tarafından rahatlıkla kullanılabilecek standart analizler kazandırılmış, standart analiz çeşitliliğini artırmaya yönelik proje ekiplerinin çalışmaları uygulamaya aktarılmaktadır. Ayrıca VDK nın e-Denetim kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında, Vergi Müfettişlerinin yapmış oldukları incelemelere ilişkin mükelleflere ait e-deftere anlık erişebilmeleri için GİB ile birlikte yapılacak işlemler belirlenmiş ve yapılması gereken çalışma tamamlanmıştır (VDK 2018 Faaliyet Rp. s.36).

2019 Kurumsal Paket

0 TL
 • 2019 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz

2020 Kurumsal Paket

0 TL
 • 2020 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz

2021-2022 Kurumsal
Paket

15000TL
7.500 TL Yıllık
 • 2021-2022 yıllarına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • Tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2019 Kurumsal Paket

0 TL
 • 2019 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz

2019 Kurumsal Paket

0 TL
 • 2019 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz

2019 Kurumsal Paket

0 TL
 • 2019 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz

2021-2022 Paket-10

20000TL
10.000 TL Yıllık
 • 2021-2022 yıllarına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 10 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021-2022 Paket-20

30000TL
15.000 TL Yıllık
 • 2021-2022 yıllarına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 20 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021-2022 Paket-50

40000TL
20.000 TL Yıllık
 • 2021-2022 yıllarına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 21-50 arası firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2022
Kurumsal
Paket

10000TL
5.000 TL Yıllık
 • 2022 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz
 • Tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2022
Paket-10

15000TL
7.500 TL Yıllık
 • 2022 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 10 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2022
Paket-20

25000TL
12.500 TL Yıllık
 • 2022 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 20 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2022
Paket-50

35000TL
17.500 TL Yıllık
 • 2022 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 21-50 arası firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021
Kurumsal
Paket

7500TL
3.750 TL Yıllık
 • 2021 yılına ait defterinizi analiz edebilirsiniz
 • Tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021
Paket-10

10000TL
5.000 TL Yıllık
 • 2021 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 10 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021
Paket-20

15000TL
7.500 TL Yıllık
 • 2021 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 20 Firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

2021
Paket-50

25000TL
12.500 TL Yıllık
 • 2021 yılına ait defterlerinizi analiz edebilirsiniz
 • 21-50 arası firma için, tanıtıma özel %50 indirimli fiyat
 • (Fiyatlara KDV dahil değildir)

Fiyat Teklifi Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz

iletişim bilgilerimiz

Satış Ofisi

Mustafa Kemal Mah. 2132. Sokak No:6/1 Irmak İş Merkezi Çankaya/Ankara

Destek Hattı:
0 (312) 219 49 04
0 (507) 350 49 49
0 (507) 380 49 49
satis@ataxyazilim.com

Teknopark Ofisi

Gazi Üniversitesi Teknopark Binası Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok No:72 Gölbaşı/Ankara

İletişim Numaralarımız:
0 (312) 347 6171
0 (544) 797 5565
info@ataxyazilim.com

Çalışma Saatlerimiz 09:00 - 17:00